ΜΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΣΟΚΑΡΕΙ

έκτρωση = φόνος

Ό Ιατρός Στόϊαν Αδάσεβιτς είναι μοναδικός γυναικολόγος εις την Σερβίαν, ο οποίος δημοσίως ώμολόγησεν ότι η έκτρωσις είναι φόνος, διά τόν οποίον ευθύνονται τόσον ό ιατρός, όσον καί η μητέρα. Μόλις εκυκλοφόρησε (σερβιστί) τό βιβλίον του «Ή αγιότης της ζωής», τό οποίον είναι μία συλλογή των άρθρων του περί της ενδομητρίου παιδοκτονίας.

Ή συνέντευξίς του δημοσιευθείσα είς την «Όρθοδοξίαν» (περιοδικόν της Σερβικής Εκκλησίας), συγκλονίζει τόσον με την ειλικρίνειάν της, όσον καί με τό περιεχόμενόν της. Τό πλέον άρμόζον όνομα αυτής της συνεντεύξεως θα ητο: μία δημοσία εξομολόγησις καί ή μετάνοια! Παραθέτομεν εν μέρος αυτής της πολυτίμου μαρτυρίας:
Έρώτησις: Ποία ήτο ή στιγμή, πού καταλάβατε ότι εκτελών την έκτρωσιν, φονεύετε το ανθρώπινον όν;
Άπάντησις: Είμαι ιατρός, γνωρίζω τάς πράξεις μου, είμαι ένοχος δι' όλας τας φρικαλεότητας που έκανα εργαζόμενος ως γυναικολόγος καί είμαι υποχρεωμένος νά μαρτυρήσω, νά αφυπνίσω, νά προειδοποιήσω ότι ή διακοπή της εγκυμοσύνης ουσιαστικώς είναι φόνος του αγεννήτου ανυπεράσπιστου παιδιού. Είς τας οριζομένας υποχρεώσεις της εργασίας μου ήσαν καί αί νόμιμοι αμβλώσεις. Τότε δεν γνώριζα ότι πράττω φόνον, τώρα όμως, υποστηρίζω καί γνωρίζω ότι ή αμαρτία μου ενώπιον του Θεού είναι μεγάλη. Είς τό Πανεπιστήμιον έδιδάχθην ότι τό παιδί είναι ζωντανόν, μόλις γεννηθή με τό πρώτον του κλάμα. Πρό του κλάματος υπάρχει μόνον ως εν τών οργάνων της μητέρας του: ώς είς οδούς, ώς είς νεφρός, ώς ή σκωληκοειδής άπόφυσις.
Έκανα άπό 48.000 έως 62.000 εκτρώσεις! Τούτο είναι ως νά έχω εξαφανίσει μίαν ολόκληρον πόλιν. Το Βελιγράδιον έχει τόσα νοσοκομεία καί αρκετάς ιδιωτικάς κλινικάς, ένθα γίνονται οι εκτρώσεις! Είς τά τέλη της δεκαετίας του '80 ενεφανίσθη τό υπερηχογράφημα με τήν διαγνωστικήν δυνατότητα καί μου έφερε πολλάς εκπλήξεις. Είδα τό έμβρυον, τους κτύπους της καρδιάς του, τάς κινήσεις, τό άνοιγμα του στόματος του• είς τά μεγαλύτερα έμβρυα παρετήρησα τό «πιπίλισμα» του άντίχειρος, τό εμβρυον εσκέπτετο καί ησθάνετο, διότι αντέδρα είς τους βαθείς διαπεραστικούς ήχους επιταχύνον τάς κινήσεις του. Καί ύστερα από 4-5 λεπτά όσον διαρκεί ή άμβλωσις, τό έμβρυον τούτο, αυτό τό ίδιον ανθρώπινον ον, κείται τεμαχισμένον μεταξύ τών εργαλείων είς τό τραπέζι.
Ερώτησις: Πότε έπαύσατε νά κάνετε εκτρώσεις;
Άπάντησις: Αυτό πού θα σάς διηγηθώ τώρα, είναι όχληρόν, καί πάρα πολύ επίπονον, αλλά δεν είναι δυνατόν νά ωραιοποιούμεν κάτι τό όποιον άφ' εαυτού είναι φρικτόν. Προς θλίψιν καί δυστυχίαν μου τό 1988 έκανα την άμβλωσιν είς μίαν προχωρημένην έγκυμοσύνην των 4 1/2 μηνών. Κατά την διάρκειαν αυτής της εγχειρήσεως, της οποίας τάς λεπτομέρειας δεν ημπορώ νά περιγράψω άνευ ταραχής, φρικιών ανεκάλυψα τόν φονέα εντός μου.
Μία εγχείρησις, ή οποία έπρεπε νά είναι μία πράξις ρουτίνας, μετετράπη είς πραγματικόν έφιάλτην. Με την πρώτην κίνησιν του θλάστου έβγαλα τό χεράκι καί τό ερριξα επάνω είς τό τραπέζι τών εργαλείων. Ιδού -τό νεύρον του χεριού επεσεν είς την άκρην της κομπρέσσας βρεγμένης μέ τό ιώδιον. Τό ιώδιον ερέθισε τό νεύρον καί τό μικρούλικον χεράκι άρχισε νά συσπάται.
Μέ την επομένην κίνησιν έβγαλα τό πόδι. Καί συνέβη τό ίδιον -τώρα έτρεμε καί έσυσπάτο τό πόδι. Κάτι όμοιον δεν μου είχε συμβή ποτέ πρίν. Ύστερον προσεπάθησα μέ τόν θλάστην νά συλλάβω καί την καρδίαν, ή οποία ακόμη έκτύπα καί υπό τόν θλάστην έκανε σπασμούς όλοέν καί αργότερον... καί αργότερον καί επί τέλους έπαυσε.
Τότε εσυνειδητοποίησα ότι έπραξα φόνον, ότι εθανάτωσα τόν άνθρωπον. Ή γυναίκα αιμορραγεί πολύ, ή ζωή της εκινδύνευε. Προσευχήθην: «Κύριε, βοήθησε με νά σώσω τήν γυναίκα καί τιμώρησε εμένα!». Έκτοτε ποτέ μου δέν επανέλαβα ομοίαν πράξιν. Έτυχε ή νέα μου γνώσις νά συμπίπτη μέ τήν άποψιν τής Εκκλησίας – ότι τό έμβρυον είναι ζωντανόν ήδη άπό τήν σύλληψίν του, δηλαδή άπό τήν στιγμήν τής γονιμοποιήσεως του ωαρίου.
Ή ενδομήτριος παιδοκτονία είναι πολύ μεγαλύτερα καί βαρύτερα αμαρτία από τόν απλούν φόνον, επειδή τό έμβρυον εντός τής μήτρας είναι αδύναμον νά αμυνθή, ενώ δέν πταίει διά τίποτε, μόνον εκείνο είναι άνευ του προσωπικού πταίσματος είς όλον τό ανθρώπινον γένος, διότι δέν εγεννήθη κάν.
Ώς κοινωνία είμεθα υποχρεωμένοι νά προστατεύσωμεν τό παιδί ιατρικώς, ηθικώς, δικαστικώς καί νομικώς, διότι πρέπει νά έχη όλα τά δικαιώματα, τά όποια έχει ένας ένήλιξ. Τούτο είναι τό καθήκον προς όλα τά μέλη τής κοινωνίας μας. ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2013/08/ektrosi.html#ixzz2fqQDSLSl